Gelukkig nieuwjaar van PGsim.nl Payroll Nieuws!

De werknemers blijven in dienst van de eigen organisatie en slechts de administratie is uitbesteed. Dit is een situatie die zich bij veel organisaties al voordoet. In die gevallen is het concept van payroll dus al aanwezig. Er zijn echter mogelijkheden die verdergaan dan alleen het uitbesteden van de salarisadministratie. In dat geval worden de werknemers overgebracht naar een andere onderneming, die ze dan weer aan de opdrachtgever verhuurt. Hierdoor is er een partij meer bij betrokken. Om het systeem van payroll inzichtelijk te maken, maken we een vergelijking met de payroll mogelijkheden tot het werken voor een ander in Nederland. Het uitgangspunt is het arbeidscontract.

De overeenkomst van opdracht wordt enerzijds begrensd door de arbeidsovereenkomst en anderzijds door de overeenkomst van aanneming van payroll werk. De opdrachtnemer moet iets anders tot stand brengen dan een werk van stoffelijke aard. De markt voor payroll wordt door de branchevereniging geschat op ongeveer ?? 350 miljoen per jaar; dagelijks zijn thans meer dan 60.000 medewerkers op payroll-basis actief. Kortom, payroll leeft. Zeker als de verdergaande mogelijkheid worden bekeken waarbij de werknemer als uitzendkracht wordt ingeleend. Dat maakt immers het werkgeversrisico een stuk kleiner; het is dan de payroll-onderneming die als formele werkgever optreedt. De oorspronkelijke werkgever is slechts de inlener die de werving en selectie heeft gedaan.

Geplaatst op 1 januari 2011

Een payroll freelance kracht in december

De markt voor payroll freelance wordt door de branchevereniging geschat op ongeveer ?? 350 miljoen per jaar; dagelijks zijn thans meer dan 60.000 medewerkers op payroll freelance basis actief. Kortom, payroll leeft. Zeker als de verdergaande mogelijkheid worden bekeken waarbij de werknemer als uitzendkracht wordt ingeleend. Dat maakt immers het werkgeversrisico een stuk kleiner; het is dan de payroll-onderneming die als formele werkgever optreedt. De oorspronkelijke werkgever is slechts de inlener die de werving en selectie heeft gedaan; de rest wordt hem tegen betaling uit handen genomen. En daarmee is hij af van de loonberekeningen, uitbetaling, socialeverzekeringsbijdragen en loonstaten. Er zijn verschillende vormen van payroll freelance mogelijk. Sommige hiervan behelzen weinig of niets anders dan het uitbesteden van de loonadministratie.

De definitie van de arbeidsovereenkomsten is art. 7:610, lid 1, BW: ‘De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.’ In dit artikel worden vier voorwaarden geformuleerd. Als payroll aan deze voorwaarden is voldaan, is er een arbeidsovereenkomst. Er moet sprake zijn van arbeid, die gedurende een zekere tijd tegen loon in dienst van een ander wordt verricht. Er zijn ook nog andere overeenkomsten mogelijk op basis waarvan arbeid kan worden verricht. Hiervan kan met name sprake zijn bij een overeenkomst van opdracht, een overeenkomst tot aanneming van werk of op payroll basis van een uitzendovereenkomst.

Geplaatst op 2 december 2010

Einde november, begin payroll dienstverlening

Doordat alle personeelsadministratieve activiteiten worden geregeld, inclusief verlonen en uitbetalen, biedt payroll vooral gemak. Ook in Nederland is dit intussen ontdekt. Zo is op 1 september 2006 de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) opgericht. Deze branchevereniging behartigt de belangen van aangesloten payroll tarieven en ondernemingen. Het initiatief hiertoe lag bij de ondernemingen verschillende payroll aanbieders. Het kan gaan om zowel individuele als groepsgewijze overname van personeel van een opdrachtgever door de payroll-onderneming.

De payroll-overeenkomst komt tot stand na werving van de werknemer door de derde, niet door de werkgever. De werkgever vervult in redelijkheid de taken die hij van rechtswege als werkgever draagt en de dienstverlening van de ter beschikking stellende werkgever richt zich in het bijzonder op betaling van het loon en de daarmee samenhangende loonadministratie. De werkgever is niet gerechtigd de werknemer ter beschikking te stellen van andere ondernemingen dan de onderneming van de derde, anders dan in geval van reïntegratie wegens arbeidsongeschiktheid of wegvallen van de opdracht bij de derde.’ wordt aangegeven hoe arbeidsrelaties tot stand komen, welke rechten en payroll plichten daarbij horen en hoe een dienstverband kan worden beëindigd.

Geplaatst op 30 november 2010